Sikkel 10, 9932 BD Delfzijl 0596 - 68 28 70
Maandag t/m Donderdag: 08.30 - 21.30 uur

Algemene voorwaarden

 I. Aanvang en duur van de overeenkomst 

1) Het lidmaatschap vangt aan op de eerstvolgende 1e van de maand na inschrijving en duurt minimaal het aantal opgegeven maanden. Indien de ingangsdatum van de contributie op een latere datum dan de aanvangsdatum van de overeenkomst is gelegen, wordt de duur van de overeenkomst automatisch verlengt met de contributievrije periode. Het lidmaatschap wordt aan het einde van de overeengekomen termijn telkens verlengd met 1 maand, tenzij de contractant tijdig, in overeenstemming met het art. III, lid 2 bepaalde, tot opzegging is overgegaan. 

II. Aanbiedingen en wijzigingen 

1) Sportcentrum-Dijkman behoudt zich het recht voor tarieven en algemene voorwaarden te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen, voor- of achteraf, nimmer rechten worden ontleend. 

III. Stopzetting, opzegging en overdracht 

1) Het lidmaatschap kan niet tijdelijk worden stopgezet vanwege vakantie of enig andere reden. 

2) De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 volle kalendermaand (afhankelijk van de resterende contractduur) . Opzegging dient per mail gedaan te worden en is pas van kracht op de datum van bevestiging.

4) Het is niet mogelijk een lidmaatschap te beëindigen bij een contributie achterstand (zie art. V), bij uitblijven van betaling blijft het lid contributie plichtig tot op het moment van betaling; daarna volgt de definitieve beëindiging van het lidmaatschap. 

5) Het lidmaatschap vervalt bij opzegging. Bij herinschrijving of wijziging van het abonnement dienen opnieuw lidmaatschapskosten betaald te worden. 

6) Het abonnement is niet overdraagbaar aan derden. 

7) Het lidmaatschap kan worden opgeschort/beëindigd op basis van medische indicatie. (bewijs huisarts/specialist dient te worden overlegd) 

IV. Verplichtingen van de contractant 

1) De ledenpas is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan de pas aan derden ter beschikking te stellen. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas, dient de contractant tegen betaling een nieuwe pas aan te schaffen bij de receptie. Sportcentrum-Dijkman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door misbruik van de pas. Zonder de ledenpas heeft de contractant geen toegang tot het sportcentrum. 

2) Het gebruik van een kledingkluis is gratis en voor eigen risico. Sportcentrum-Dijkman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een kluis ontvreemd zijn. Na de training dient de contractant om hygiënische redenen zijn/haar eigendommen uit de kluis te verwijderen. Het is niet toegestaan goederen in de kluis achter te laten. 

3) Ieder lid dient zich te houden aan de algemene voorwaarden en de huisregels. Sportcentrum-Dijkman behoudt zich het recht voor bij, naar het oordeel van Sportcentrum-Dijkman, ernstige of herhaaldelijke schending van de voorwaarden of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, de overeenkomst op te schorten na ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat Sportcentrum Dijkman gehouden zal zijn de contractant de op dat moment reeds betaalde contributie te restitueren, onverminderd de aanspraak van Sportcentrum-Dijkman tot betaling van contributie tot aan de einddatum van de overeenkomst. 

V. Betaling
1) De contributie voor de contractperiode dient te worden voldaan op de wijze als in deze overeenkomst is vastgelegd. Indien de contributie voor de contractperiode in maandelijkse termijnen dient te worden voldaan, zal de desbetreffende maandelijkse termijn telkens integraal behoren te zijn voldaan voor aanvang van de desbetreffende maand. De contractant verleend aan Sportcentrum-Dijkman een schriftelijke machtiging om tot automatische incassering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle bedragen worden automatisch afgeschreven van het door de contractant opgegeven bank- of gironummer. De contractant dient telkens voldoende saldo op zijn/haar rekening te hebben. Indien op enig moment de overeengekomen maandelijkse incasso niet mogelijk mocht blijken te zijn, is het totaal voor de gehele resterende duur van de overeenkomst verschuldigde bedrag in een keer opeisbaar. 

2) Indien de contractant de uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, verkeert hij/ zij in verzuim en is Sportcentrum-Dijkman bevoegd om, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag, vermeerdert met de wettelijke rente. Bij het niet tijdig betalen worden administratiekosten en stornokosten in rekening gebracht. Buitengerechtelijke kosten, welke worden vastgesteld op 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 35,00, zijn door de contractant verschuldigd, zodra Sportcentrum-Dijkman zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft voorzien. Een door de contractant na verzuim gedane betaling strekt allereerst in mindering op de incassokosten en rente en vervolgens op de verschuldigde hoofdsom. 

VI. Aansprakelijkheid 

1) De contractant dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met Sportcentrum-Dijkman, medisch te laten keuren. 

2) Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en dient de aanwijzingen van de medewerkers van Sportcentrum-Dijkman met betrekking tot het gebruik van de apparatuur na te leven. Sportcentrum-Dijkman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten. Indien het lid niet bekend mocht zijn met de werking van de ter beschikking staande apparatuur, zal hij/zij eerst tot het gebruik overgaan, nadat hij/zij hiervoor desgevraagd een mondelinge instructie heeft verkregen. 

3) Sportcentrum-Dijkman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. 

4) Sportcentrum-Dijkman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen ontstaan tijdens of als gevolg van het aanwezig zijn in het sportcentrum 

5) Sportcentrum-Dijkman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade aan en of diefstal van een voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van het parkeren op het terrein van Sportcentrum-Dijkman. 

De deelname aan de sportactiviteiten en het gebruik van de door Sportcentrum-Dijkman geboden faciliteiten is geheel voor risico van de contractant. Voor zover de contractant enige aanspraak jegens Sportcentrum-Dijkman geldend mocht willen maken, zal deze aanspraak niet verder kunnen gaan dan hetgeen waarvoor Sportcentrum-Dijkman zich heeft verzekerd.